услуги

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Учредяване на търговски дружества

Правно обслужване на търговски дружества
(изготвяне на пакет документи, свързани с текущата дейност: допълнителни парични вноски, увеличаване на капитала, приемане на нови съдружници, прехвърляне на дружествени дялове и др.)

Извършване на апортни вноски

Реорганизация и преструктуриране на търговски дружества,
вливане, сливане, отделяне

Изготвяне на пакет документи относно ГФО и публикуването им в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Производства пред ТРЮЛНЦ
(заявяване на действителни собственици, заявления за промяна на обстоятелства и др.)


Изготвяне и подготовка на различни видове договори

ДАНЪЧНО И МЕЖДУНАРОДНО ДАНЪЧНО ПРАВО

Предоставяне на правни становища по данъчни въпроси

Консултиране в хода на ревизионни производства

Подготовка на възражения срещу ревизионни доклади

Обжалване на ревизионни актове

Представителство и съдействие при различни данъчни производства


Данъчно консултиране при структуриране на международни бизнес модели

Прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане

Проучване и анализ на чуждестранни  правни системи

Съдействие при реализиране на международни проекти

Учредяване на търговско представителство на чуждестранни юридически лица


Учредяване и текущо правно обслужване на юридически лица с нестопанска цел
(сдружения и фондации)


Обжалване на наказателни постановления


Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори


Подготовка и съдействие при сделки с недвижими имоти